logo

Договір публічної оферти

ТОВ "СЕЙЛС СИСТЕМС", в особі генерального директора Пахолківа Олега Андрійовича, який діє на підставі Статуту (надалі іменується Виконавець), публікує цей Договір публічної оферти про надання послуг (надалі – Договір) фізичним особам, що приєднуються до умов Договору (надалі – Замовники) з метою оформлення квитанцій про оплату бронювання квитків та купівлю квитків через електронні канали обслуговування, про наступне:

 1. 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

  1. 1.1 Квитанція про оплату бронювання квитків – документ, який одержує Замовник за результатами бронювання та оплати через електронні платіжні системи квитка на подію, пропоновану Виконавцем, що містить відомості про подію (назву, дату проведення, місце та час проведення), вартість квитка, місце, ряд, інші відомості, необхідні для відвідання події, а також унікальний штрих-код.

  2. 1.2 Веб-сайт — програмне забезпечення, що розміщено в мережі Інтернет за адресою https://ticketclub.com.ua, забезпечує доступ Замовника до Послуг.

  3. 1.3 Замовник — фізична особа, що приєдналася до цього Договору з метою одержання послуг з оформлення квитанції про оплату бронювання квитків відповідно до умов цього Договору.

  4. 1.4 Подія — театрально-концертний та/або видовищний захід, розповсюджувачем квитків на який виступає Виконавець.

  5. 1.5 Квиток — документ що надає глядачу (в т.ч. Замовнику) право відвідати Подію.

  6. 1.6 Послуга — діяльність Виконавця щодо надання Замовнику довідкової інформації щодо назви, дати, часу, місця та тривалості проведення події, а також можливості бронювання та оплати через електронні платіжні системи квитка на подію, пропоновану Виконавцем, із отриманням квитанції про оплату бронювання квитків, що дає право на відвідування події, зазначеної у такій квитанції.

  7. 1.7 Сторони — сукупне найменування Замовника та Виконавця.

 2. 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  1. 2.1 Виконавець надає Послуги відповідно до умов цього Договору.

  2. 2.2 Послуга вважається такою, що надана Виконавцем та отримана Замовником в повному обсязі з моменту відправки на електронну адресу Замовника/надання Замовнику доступу до квитанції про оплату бронювання квитків на Веб-сайті Виконавця, що містить дані, передбачені п. 1.1. цього Договору, обрані Замовником, та унікальний штих-код. Квитанція про оплату бронювання квитків надається Замовнику у вигляді та форматі, що дозволяє роздрукувати Квитанцію.

 3. 3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

  1. 3.1 Виконавець надає Послуги у відповідності до встановленої Вартості квитанції про оплату бронювання квитків, зазначеної на Веб-сайті Виконавця.

  2. 3.2 Замовник сплачує Послуги шляхом їх 100% передоплати за допомогою платіжних систем, доступ до яких забезпечено з Веб-сайту, у відповідності до правил платіжних систем.

  3. 3.3 Послуги Виконавця вважаються оплаченими, якщо платіжною системою надана інформація про списання коштів з рахунку Замовника на користь Виконавця.

  4. 3.4 Повернення коштів Замовнику, що відмовився від відвідування Події яка відбудеться/відбулась, а також в разі пошкодження квитанції про оплату бронювання квитків, в результаті чого квитанція про оплату бронювання квитків є непридатною для сканування на спеціальному пристрої, не здійснюється.

  5. 3.5 Повернення коштів Замовнику в разі, якщо Подія не відбулась, здійснюється організатором Події. Виконавець не несе жодної відповідальності перед Замовником в разі відкладення, перенесення на іншу дату, скасування Події, інших підстав, за яких Подія не відбулась в дату та час, зазначені на Веб-сайті Виконавця.

  6. 3.6 Комісія за послуги Виконавця поверненню не підлягає.

 4. 4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

  1. 4.1 Виконавець зобов'язується:

   1. 4.1.1 надавати Послуги, передбачені умовами цього Договору;

   2. 4.1.2 надавати можливість оплати Послуги за допомогою передбачених на Веб-сайті засобів платежу;

   3. 4.1.3 надавати консультації з питань користування Послугами;

   4. 4.1.4 повідомляти Замовника на Веб-сайті про зміни умов Договору.

  2. 4.2 Виконавець має право:

   1. 4.2.1 відмовити у наданні Послуги у зв'язку з неналежним виконанням Замовником своїх зобов'язань відповідно до цього Договору;

   2. 4.2.2 змінювати Вартість квитанції про оплату бронювання квитків.

  3. 4.3 Замовник зобов'язується:

   1. 4.3.1 дотримуватись умов цього Договору;

   2. 4.3.2 оплачувати повну Вартість квитанції про оплату бронювання квитків, зазначену на Веб-сайті Виконавця на момент здійснення оплати;

   3. 4.3.3 дотримуватись умов зберігання видрукуваної квитанції про оплату бронювання квитків;

   4. 4.3.4 при відвідуванні події пред’являти квитанцію про оплату бронювання квитків касиру/контролеру в роздрукованому на паперовому носії та придатному для сканування спеціалізованим пристроєм вигляді.

  4. 4.4 Замовник має право:

   1. 4.4.1 вимагати від Виконавця надання Послуг у відповідності до умов цього Договору;

   2. 4.4.2 відвідувати Події шляхом пред’явлення квитанції про оплату бронювання квитків в роздрукованому на паперовому носії та придатному для сканування спеціалізованим пристроєм вигляді.

   3. 4.4.3 Отримати від Виконавця в електронному вигляді квитанцію про оплату бронювання або кур’єрською доставкою (за умови окремої оплати Замовником вказаних поштових витрат) квиток.

 5. 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

  1. 5.1 Всі спірні питання, що пов'язані з отриманням Послуг Замовником, вирішуються сторонами з використанням особистих даних Замовника, що були вказані ним при оплаті за допомогою платіжних систем, доступ до яких забезпечено з Веб-сайту. У разі, якщо особисті дані Замовника вказані таким чином, що не дозволяють або значно утруднюють встановити одержувача Послуг, Виконавець має право відмовити Замовнику у розгляді та досудовому вирішенні спірних питань.

  2. 5.2 Виконавець не несе відповідальності за неотримання Замовником квитанції про оплату бронювання квитків у зв'язку з проблемами у роботі технічних засобів та каналів зв'язку Замовника. У такому випадку Замовнику необхідно звернутися протягом 1 години з моменту оплати до служби підтримки Виконавця за телефонами та надіслати повідомлення на електронну адресу служби підтримки, що вказані на головній сторінці та/або на сторінках контактів та/або на сторінці технічної підтримки на Веб-сайті Виконавця.

  3. 5.3 При користуванні Послугами відповідальність за неналежний стан квитанції про оплату бронювання квитків, внаслідок чого квитанція про оплату бронювання квитків є непридатною для сканування спеціалізованим пристроєм, несе Замовник.

  4. 5.4 Всі спірні питання, пов’язані із виконанням даного Договору, Сторони вирішують шляхом проведення переговорів. Всі спірні питання розглядаються за наявності заяви Замовника із зазначенням причини звернення на електронну адресу Виконавця, зазначену на Веб-сайті та письмової заяви, надісланої на поштову адресу Виконавця.

  5. 5.5 У випадку, якщо Сторони не зможуть досягти згоди по спірним питанням шляхом переговорів, ці питання підлягають вирішенню згідно з діючим законодавством України.

  6. 5.6 З усіх питань, не врегульованих цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

  7. 5.7 Відповідальність за втрату, передачу, пошкодження чи інші зміни, що призвели до непридатності квитанції про оплату бронювання квитків до сканування, несе Замовник.

 6. 6. ІНШІ УМОВИ

  1. 6.1 Цей Договір вважається укладеним з моменту оплати Замовником Послуг Виконавця відповідно до п.3.2. даного Договору.

  2. 6.2 Погоджуючись з умовами даного Договору, Замовник підтверджує свою правоздатність та дієздатність, законне користування банківською платіжною карткою, а також усвідомлює відповідальність за зобов'язання, що покладаються на нього у результаті укладання цього Договору.

  3. 6.3 Замовник надає згоду на автоматизовану та/або без використання засобів автоматизації обробку своїх персональних даних ТОВ "СЕЙЛС СИСТЕМС" з метою реалізації договірних, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, відносин у сфері управління людськими ресурсами та забезпечення реалізації інших відносин, що вимагають обробки персональних даних відповідно до діючого законодавства України, а також на збирання, накопичення та зберігання персональних даних Замовника, у т.ч. на передачу їх третім особам без наступного повідомлення Замовника про таку передачу. Підписанням даного Договору Замовник підтверджує, що повідомлений(на) про включення своїх персональних даних до бази персональних даних ТОВ "СЕЙЛС СИСТЕМС" та про права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних».